استخدام جهاد دانشگاهی در سال ۹۶ (آخرین اخبار)


استخدام جهاد دانشگاهی در سال ۹۶ (آخرین اخبار)
استخدام جهاد دانشگاهی     خبر ۱۸ دی ماه ۹۶ – فراخوان جذب پژوهشگر در جهاددانشگاهی استان مرکزی جهاددانشگاهی استان مرکزی در راستای تکمیل کادر پژوهشگری خود در گروه پژوهشی اقتصاد توسعه، با صدور فراخوانی نسبت به جذب پژوهشگر اقدام کرده است. به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، در فراخوان […]

استخدام جهاد دانشگاهی در سال ۹۶ (آخرین اخبار)

استخدام جهاد دانشگاهی     خبر ۱۸ دی ماه ۹۶ – فراخوان جذب پژوهشگر در جهاددانشگاهی استان مرکزی جهاددانشگاهی استان مرکزی در راستای تکمیل کادر پژوهشگری خود در گروه پژوهشی اقتصاد توسعه، با صدور فراخوانی نسبت به جذب پژوهشگر اقدام کرده است. به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، در فراخوان […]
استخدام جهاد دانشگاهی در سال ۹۶ (آخرین اخبار)