برگزاری جشن خدمتگزاری و سازندگی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


برگزاری جشن خدمتگزاری و سازندگی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دانشگاه آز اد اسلامی مشهد برگزار می کند:

جشن خدمتگزاری و سازندگی

باسخنرانی مسئولین لشگری

زمان: چهارشنبه 18 بهمن ماه ساعت 8 صبج
مکان: سالن مجموعه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد- قاسم آباد، بلوار امامیه، خیابان استاد یوسفی ، مجموعه فرهنگی ، جنب مزار شهدای گمنام دانشگاه

برگزاری جشن خدمتگزاری و سازندگی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دانشگاه آز اد اسلامی مشهد برگزار می کند:

جشن خدمتگزاری و سازندگی

باسخنرانی مسئولین لشگری

زمان: چهارشنبه 18 بهمن ماه ساعت 8 صبج
مکان: سالن مجموعه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد- قاسم آباد، بلوار امامیه، خیابان استاد یوسفی ، مجموعه فرهنگی ، جنب مزار شهدای گمنام دانشگاه

برگزاری جشن خدمتگزاری و سازندگی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد