تصویب کلیات آیین‌نامه معادل‌سازی دروس در دانشگاه آزاد اسلامی


تصویب کلیات آیین‌نامه معادل‌سازی دروس در دانشگاه آزاد اسلامی

به منظور حل مشکلات آموزشی دانشجویان صورت گرفت
تصویب کلیات آیین‌نامه معادل‌سازی دروس در دانشگاه آزاد اسلامی
شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر علیرضا رهایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر اعضا برگزار شد.

تصویب کلیات آیین‌نامه معادل‌سازی دروس در دانشگاه آزاد اسلامی

به منظور حل مشکلات آموزشی دانشجویان صورت گرفت
تصویب کلیات آیین‌نامه معادل‌سازی دروس در دانشگاه آزاد اسلامی
شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر علیرضا رهایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر اعضا برگزار شد.

تصویب کلیات آیین‌نامه معادل‌سازی دروس در دانشگاه آزاد اسلامی