جزئیات ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی


جزئیات ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

جزئیات ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی 11 و 14 بهمن را آخرین فرصت ثبت نام براساس سوابق تحصیلی و تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد.

جزئیات ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

جزئیات ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی 11 و 14 بهمن را آخرین فرصت ثبت نام براساس سوابق تحصیلی و تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد.

جزئیات ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی