دکتر رهایی: امروز نیاز جدی کشور به دوره های کاردانی است


دکتر رهایی: امروز نیاز جدی کشور به دوره های کاردانی است

دکتر رهایی در جمع روسای دانشگاهها و معاونین آموزشی خراسان بزرگ
 امروز نیاز جدی کشور به دوره های کاردانی است/ جابجایی اعضای هیات علمی هدفمند صورت می گیرد/ توقف اجرای برخی از رشته محل ها در یک واحد یا استان و توسعه آن در واحد یا استان دیگر  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: هیچ واحد و یا مرکز دانشگاهی تعطیل نمی شود و صرفاً رشته های تحصیلی ساماندهی می شود.

دکتر رهایی: امروز نیاز جدی کشور به دوره های کاردانی است

دکتر رهایی در جمع روسای دانشگاهها و معاونین آموزشی خراسان بزرگ
 امروز نیاز جدی کشور به دوره های کاردانی است/ جابجایی اعضای هیات علمی هدفمند صورت می گیرد/ توقف اجرای برخی از رشته محل ها در یک واحد یا استان و توسعه آن در واحد یا استان دیگر  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: هیچ واحد و یا مرکز دانشگاهی تعطیل نمی شود و صرفاً رشته های تحصیلی ساماندهی می شود.

دکتر رهایی: امروز نیاز جدی کشور به دوره های کاردانی است