دکتر ملک نژاد: چرایی اجرای طرح ناحیه‌بندی دانشگاه آزاد اسلامی


دکتر ملک نژاد: چرایی اجرای طرح ناحیه‌بندی دانشگاه آزاد اسلامی

در گفت‌وگو با آنا تشریح شد:
چرایی اجرای طرح ناحیه‌بندی دانشگاه آزاد اسلامی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی با تشریح دلایل لزوم اجرای طرح ناحیه‌بندی واحدهای استانی دانشگاه آزاد اسلامی، جزئیاتی از اجرای این طرح در خراسان رضوی را نیز بیان کرد.

دکتر ملک نژاد: چرایی اجرای طرح ناحیه‌بندی دانشگاه آزاد اسلامی

در گفت‌وگو با آنا تشریح شد:
چرایی اجرای طرح ناحیه‌بندی دانشگاه آزاد اسلامی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی با تشریح دلایل لزوم اجرای طرح ناحیه‌بندی واحدهای استانی دانشگاه آزاد اسلامی، جزئیاتی از اجرای این طرح در خراسان رضوی را نیز بیان کرد.

دکتر ملک نژاد: چرایی اجرای طرح ناحیه‌بندی دانشگاه آزاد اسلامی