روز مهندس گرامی باد


روز مهندس گرامی باد

پنجم اسفندماه
روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس را به همه مهندسين  بويژه اساتيد، دانشجويان و همكاران ارجمند دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد تبریک عرض مي نمائيم .
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

روز مهندس گرامی باد

پنجم اسفندماه
روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس را به همه مهندسين  بويژه اساتيد، دانشجويان و همكاران ارجمند دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد تبریک عرض مي نمائيم .
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

روز مهندس گرامی باد