سرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد


سرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

با صدور حکمی توسط دکتر فرهاد رهبر
سرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد
دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی دکتر علیرضا شیخ عطار را به سمت سرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه منصوب کرد.

سرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

با صدور حکمی توسط دکتر فرهاد رهبر
سرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد
دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی دکتر علیرضا شیخ عطار را به سمت سرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه منصوب کرد.

سرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد