نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد


نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

نتایج تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه اعلام شد.

نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

نتایج تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه اعلام شد.

نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد