گزارش تصویری-برگزاری کارگاه آشنایی با آیین نامه های اموزشی ویژه کارشناسان و مسئولین آموزش دانشکده ها


گزارش تصویری-برگزاری کارگاه آشنایی با آیین نامه های اموزشی ویژه کارشناسان و مسئولین آموزش دانشکده ها

گزارش تصویری-برگزاری کارگاه آشنایی با آیین نامه های اموزشی ویژه کارشناسان و مسئولین آموزش دانشکده ها

گزارش تصویری-برگزاری کارگاه آشنایی با آیین نامه های اموزشی ویژه کارشناسان و مسئولین آموزش دانشکده ها