استخدام دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان – 20 تیر 98


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ابن سینا همدان در نظر دارد به منظور جذب و بکارگیری نیروهای مورد نیاز تعداد 96 نفر را در قالب قرارداد کار معین در اجرای مجوزهای شماره 209/905/د مورخه 97/2/18 و 209/3378/د مورخه 97/5/20و 209/1548/د مورخه 98/3/7 معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع از بین افراد واجدالشرایط با اخذ امتحان كتبی و مصاحبه تخصصی پس از طي مراحل گزينش بكارگيری نمايد.(م الف581)

> شرایط عمومی

1/1 -تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی.
2/1 -داشتن تابعیت ایران.
3/1 -داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران) تا تاريخ آزمون.
نکته) دارندگان کارت معافیت پزشکی مجاز به انتخاب رشته شغلی نگهبان نخواهند بود.
4/1 -عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان.
5/1 -عدم سابقه محکومیت جزایی موثر .
6/1 -نداشتن منع اشتغال دردستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی .
7/1 -داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
8/1 -التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
9/1 -داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام میشوند بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء موسسه.

>شرایط اختصاصی

1/2 – شرایط سنی
داشتن حدافل 18 سال و حداکثر 26 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و داشتن حداکثر 30 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی که فاقد هرگونه  سابقه قابل احتساب مطابق دستورالعمل می باشد ، داشتن حداکثر 45 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تا تاریخ آزمون .
نکته 1 : چنانچه متقاضیان در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس دارای سابقه بیمه قابل احتساب مطابق دستور العمل باشند هر سال سابقه بیمه به حداکثر سن تا سقف 35 سال اضافه می گردد.
نکته 2 : برای رشته شغلی سرایدار حداکثر سن برای دارندگان سوابق بیمه قابل احتساب مطابق دستور العمل حداکثر 30 سال و برای افراد فاقد سوابق بیمه قابل احتساب 26 سال میباشد.
نکته 3 : مدت خدمت سربازی به حداکثر سن مندرج در نکته 1 و 2 اضافه خواهد شد.
نکته 4 : مدت خدمت مقرر طرح اجباری به حداکثر سن متقاضیان مشمول خدمت طرح اضافه خواهد شد .
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل (ازتاریخ 1359/6/31 لغایت 1367/5/29 )به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکی رزمندگان دراثر مجروحیت درجبهه های نبرد حق علیه باطل.
ب) جانبازان و آزادگان، همسرو فرزندان شهدا، همسرو فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) و بالاتر، همسر و فرزندان یك‌ سال و بالای یك‌سال اسارت و رزمندگان(با حداقل شش
ماه حضور داوطلبانه در جبهه) از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
ج) خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان زیر بيست و پنج درصد( 25 %) همسر و فرزند آزاده كمتر از يكسال اسارت تا میزان 5 سال .
چ) برای مشاغل قرارداد کار معین داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت متبوع و یا سایر شرکتهای پیمانکارتامین و نیرو طرف قرارداد آنها (در قالب خرید خدمات نیروی انسانی) به خدمت اشتغال دارند به میزان خدمت غیر رسمی آنها تا سقف 15 سال و در صورت قطع همکاری در تاریخ آزمون تا سقف 5 سال با رعایت محدودیت سنی مندرج در بند 1/2 از شرایط اختصاصی .
(در هر حال مجموع سنوات ارفاقی قابل محاسبه در شرایط سنی اعم از سنوات ارفاقی مربوط به ایثارگران و یا سنوات قابل احتساب خدمات غیر رسمی و یا تلفیقی از هر دو مورد ، در رشته شغلی سرایدار حداکثر تا 30 سال سن و در مقاطع تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس حداکثر تا 35 سال سن لحاظ و مدت خدمت انجام شده سربازی و طرح مقرر اجباری برای مشمولین به حداکثر سن متقاضیان پیشگفت افزوده خواهد شد .)
ح) سابقه مشمولین موضوع تبصره 1 ماده 32 آیین نامه اداری و استخدامی حداکثر بمدت 5 سال قابل محاسبه می باشد.
2/2 -مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان طرح اجباری می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.
تبصره 1 -در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره 100/854 مورخ 93/7/16 نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است، نیازی به ارائه گواهی پایان طرح نداشته و ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایت می نماید.
ضمنا داوطلباني كه تا تاريخ آخرین روز ثبت نام طرح موظفي خود را به پايان نرسانده و موفق به دريافت گواهي پايان اليحه نباشند مجاز به شركت در آزمون نخواهند بود.

> نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز

1/3 -متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 98/4/22 روز (شنبه) حداکثر لغایت ساعت 24 روز (پنجشنبه) مورخ 1398/4/27 نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی سامانه آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان اقدام نمایند.

 > مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی

الف) تکمیل برگ درخواست شغل
ب) پرداخت مبلغ 450000 ریال به عنوان حق شرکت در آزمون که در زمان ثبت نام از طریق پرداخت الکترونیکی و با دارا بودن رمز دوم کارت عضو شتاب قابل انجام خواهد بود.(راهنمایثبت نام و پرداخت الکترونیکی هزینه آزمون در سایت ثبت نام آزمون موجود می باشد) ایثارگران پنجاه درصد(50 % )مبلغ مذکور را می پردازند .
ج) یک قطعه عکس 4×3 که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود.
3/3 -به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.
4/3 -مدارک مورد نیاز پس از قبولی درمرحله اول امتحان:
داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک ذیل را در زمان بندي كه ً متعاقبا در سايت دانشگاه اعلام مي گردد پس از اعالم نتایج به همراه اصل مدارک به مدیریت ارائه و رسید دریافت نمایند .
منابع انسانی دانشگاه حضورا مدیریت منابع انسانی دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید.
– اصل آخرین مدرک تحصیلی به همراه تصویر آن.
– اصل کارت ملی به همراه تصویر آن.
– اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن .
– اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر آن(ویژه برادران).
– اصل پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن یا اشتغال به طرح به همراه تصویر آن.
– اصل مدارک دال بر ایثارگری و معلولیت عادی حسب مورد از مراجع ذیربط به همراه تصویر آن.
– اصل سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت به همراه تصویر آن.
تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعالم خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق مالک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

> زمان ومحل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون

چگونگی برگزاری آزمون در تاریخ 98/5/7 از طریق سایت دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید .

مواد آزمون کتبی شامل :
برای مقاطع تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر(بجز رشته شغلی نگهبان )سئواالت تخصصی متناسب با رشته شغلی می باشد.
در رشته های شغلی نگهبان و سرایدار آزمون بر اساس سئوالات کتابچه ویژه این رشته ها که در سایت دانشگاه موجود و در هنگام ثبت نام قابل دانلود می باشد ، بعمل خواهد آمد .
5 -تذکرات
1/5 -ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی (از مورخه 1359/6/31 لغایت 1367/5/29)دارند و نیز خانواده
های معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یک سال و باالی یک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
نکته : مدت حضور غیر داوطلبانه در جبهه های جنک تحمیلی برابر گواهی معتبر به میزان 4/3 بعنوان حضور داوطلبانه محاسبه و منظور خواهدشد .
2/5 -از کل تعداد نیروی مورد نیاز اعلام شده سی (30 )درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد. از 30 درصد فوق الذکر، بیست وپنج (25 )درصد آن  به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج (25 )درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید و پنج(5 )درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج (25 )درصد وآزادگان زیر یک (1 )سال اسارت اختصاص می یابد که همگی ) مشمولین سهمیه 25 درصد و5 دصد (درصورت شرکت در آزمون و دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
3/5 – انتخاب ایثارگران در حد سهمیه 25 درصد پس از شرکت در آزمون عالوه بر نمره مکتسبه ، اولویت های مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مالک عمل خواهد بود. (براساس ضرایب اعالم شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران)
4/5 -انتخاب ایثارگران در حد سهمیه 5 درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد.
5/5 -پذیرش مازاد بر 30 درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
نکته 1 ) مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران برای استفاده از سهمیه اختصاصی ایثارگری فقط مجاز به انتخاب مشاغل ستاره دار مندرج در جداول رشته های شغلی مورد نیاز می باشند
و در صورت انتخاب مشاغل دیگر سهمیه ایثارگری منظور نخواهد شد و بعنوان داوطلب آزاد (غیر ایثارگر) شناخته خواهند شد.
نکته 2 )در صورت انتخاب داوطلب مشمول سهمیه 25 درصد ایثارگران از مشاغلی که برای ایثارگران در نظر گرفته نشده ، فقط از معافیت شرط حداکثر سن بهره مند خواهند شد.
نکته 3 )مشمولین سهمیه 25 درصد مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی 5 درصد و یا بالعکس نمی باشند و فقط مجاز به انتخاب یکی از سهمیه های مربوطه می باشند.
6/5 -معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره فضلی ازسه (3 ) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.
نکته 1 )سهمیه 3 درصد معلولین قابل تسری به مشاغل سرایدار – نگهبان نخواهد بود و برای مشاغل دیگر نیز حسب تاییدیه توسط واحد طب کار موسسه و یا کمیسیون پزشکی دانشگاه
از لحاظ توانمندی های جسمی ، روانی ، ذهنی و حرکتی و عدم مغایرت نوع و میزان معلولیت با شغل انتخابی و نحوه انجام آن اعمال خواهد شد.
7/5 -تمامي باقيمانده سهميه مجوز به داوطلبان آزاد درصورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره فضلي اختصاص مي يابد.
ً مجاز به انتخاب یک رشته محل جغرافیایی خواهند بود.
8/5 -داوطلبان منحصرا
9/5 -مدارك تحصیلی باالتر يا پائینتر از مقاطع تحصیلی اعالم شده درشرایط احراز مشاغل در آگهي و همچنين مدارک معادل، براي شركت در امتحان معتبر نمي باشد.
10/5 -مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خالف واقع داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت اشتغال ، از ادامه خدمت وی جلوگیری خواهد شد.
11/5-انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون با رعايت ظرفيت پيش بيني شده می باشد. در مواردی که نمره کل دو داوطلب )كتبي و مصاحبه( یکسان و مازاد بر تعداد ظرفيت اعالم شده در آگهی استخدامی باشد، انتخاب اصلح از سوي هسته گزينش، مالك عمل قرار خواهد گرفت.
12/5 -داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند.
درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.
13/5 -زمان تحویل مدارک پذیرفته ً شدگان اولیه پس از اعلام ، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد .
14/5 -هرگونه اطلاع رسانی درخصوص مراحل آزمون از طریق سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی همدان خواهد بود وداوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
15/5 -باتوجه به این که مالک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد الزم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

>نحوه پذيرش و اعلام نتيجه

از بين داوطلبانی كه حد نصاب الزم را كسب نموده اند به ميزان 3 برابر ظرفيت درهر رشته محل از بالاترین نمره مكتسبه مصاحبه تخصصي بعمل خواهد آمد در رشته های شغلی سرایدار و نگهبان نمره نهایی هر داوطلب از مجموع 30 درصد نمره آزمون کتبی و 70 درصد نمره آزمون مصاحبه تخصصی بدست خواهد آمد.
در سایر رشته های شغلی نمره نهايي هر داوطلب از مجموع 70 درصد نمره آزمون كتبي و 30 درصد آزمون مصاحبه تخصصي بدست خواهد آمد.
حد نصاب هر محل = 50 %ميانگين نمره كل اوليه 3 نفر داراي بالاترین نمره.