امروز پنج شنبه, 07 ارديبهشت 1396 - Thu 04 27 2017

Menu

کمیته علمی و اجرایی

اعضای کمیته های برگزاری

کمیته  علمی و فنی :

دکتر مهدی خلیلی(دبیرکمیته) عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر آرش قربان نیادلاور عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترمحمد  رباط میلی عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر اکبرفرهودی عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترطاهره یعقوبیعضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر مینا مهدوی عضو هیئت علمی دانشگاه

 

کمیته اجرایی:

دکترحسین اکبری نسب (دبیرکمیته) عضو هیئت علمی دانشگاه

احسان شفیعی

 

کمیته روابط عمومی:

عامر فتاحی زاده

مهدی جلالی

منصوره فریدونی

حق گو

مهدی حسنی

فتح الله روحی