آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی براساس سوابق تحصیلی از فردا +جزئیات


آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی براساس سوابق تحصیلی از فردا +جزئیات

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی براساس سوابق تحصیلی از فردا +جزئیات
جزییات ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته براساس سوابق تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی براساس سوابق تحصیلی از فردا +جزئیات

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی براساس سوابق تحصیلی از فردا +جزئیات
جزییات ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته براساس سوابق تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی براساس سوابق تحصیلی از فردا +جزئیات