اجرای آزمایشی قانون استخدامی نیروی انتظامی یکسال دیگر تمدید شد


اجرای آزمایشی قانون استخدامی نیروی انتظامی یکسال دیگر تمدید شد
ایلنا-4 دقیقه پیش

اجرای آزمایشی قانون استخدامی نیروی انتظامی یکسال دیگر تمدید شد

ایلنا-4 دقیقه پیش
اجرای آزمایشی قانون استخدامی نیروی انتظامی یکسال دیگر تمدید شد

تلگرام

دانلود نرم افزار