احيای كوره هاي القايی ذوب دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


احيای كوره هاي القايی ذوب دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

همزمان با اغاز دهه مبارک فجر صورت گرفت
 احياي كوره هاي القايي ذوب دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
كوره هاي القايي ذوب دانشگاه آزاد اسلامي مشهد پس از 10 سال  فعالیت خود را از سر گرفت

احيای كوره هاي القايی ذوب دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

همزمان با اغاز دهه مبارک فجر صورت گرفت
 احياي كوره هاي القايي ذوب دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
كوره هاي القايي ذوب دانشگاه آزاد اسلامي مشهد پس از 10 سال  فعالیت خود را از سر گرفت

احيای كوره هاي القايی ذوب دانشگاه آزاد اسلامی مشهد