استخدام بوتیک زنانه در زنجان


استخدام بوتیک زنانه در زنجان
به یک نفر خانم مجرب جهت کار در  بوتیک زنانه واقع در زنجان نیازمندیم ۶۷ ۸۸ ۴۴ ۳۳ ۵۱۹۹ ۸۴۵ ۰۹۱۹ (این آگهی فقط تا تاریخ ۱۶/۱/۹۵ معتبر است)

استخدام بوتیک زنانه در زنجان

به یک نفر خانم مجرب جهت کار در  بوتیک زنانه واقع در زنجان نیازمندیم ۶۷ ۸۸ ۴۴ ۳۳ ۵۱۹۹ ۸۴۵ ۰۹۱۹ (این آگهی فقط تا تاریخ ۱۶/۱/۹۵ معتبر است)
استخدام بوتیک زنانه در زنجان