استخدام شرکت مهندسی تالیران


استخدام شرکت مهندسی تالیران
در جهت افزایش نیروی انسانی شرکت مهندسی تالیران نیازمند نفراتی با تخصصات ذیل می باشیم: -۱ کارشناس کنترل و PLC  آشنا به زبان انگلیسی ۲- کارشناس پروژه با تجربه در زمینه تابلوها برق و PLC ۳- کارشناس الکترونیک *توجه:متقاضیان میبایست حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط داشته باشند. *توجه :لطفاً افراد بدون سابقه کار از […]

استخدام شرکت مهندسی تالیران

در جهت افزایش نیروی انسانی شرکت مهندسی تالیران نیازمند نفراتی با تخصصات ذیل می باشیم: -۱ کارشناس کنترل و PLC  آشنا به زبان انگلیسی ۲- کارشناس پروژه با تجربه در زمینه تابلوها برق و PLC ۳- کارشناس الکترونیک *توجه:متقاضیان میبایست حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط داشته باشند. *توجه :لطفاً افراد بدون سابقه کار از […]
استخدام شرکت مهندسی تالیران