استخدام کارگر نیمه وقت در زنجان


استخدام کارگر نیمه وقت در زنجان
به چند نفر کارگر ساده بصورت نیمه وقت در زنجان نیازمندیم ۲۱۹۷ ۶۷۵ ۰۹۱۹  (این آگهی فقط تا تاریخ ۹/۱/۹۵ معتبر است)

استخدام کارگر نیمه وقت در زنجان

به چند نفر کارگر ساده بصورت نیمه وقت در زنجان نیازمندیم ۲۱۹۷ ۶۷۵ ۰۹۱۹  (این آگهی فقط تا تاریخ ۹/۱/۹۵ معتبر است)
استخدام کارگر نیمه وقت در زنجان

استخدام