برگزاری اولین کنفرانس بین المللی حمایت و حاکمیت قانون در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


برگزاری اولین کنفرانس بین المللی حمایت و حاکمیت قانون در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 9 و 10 اسفند ماه در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود :
اولین کنفرانس بین المللی حمایت و حاکمیت قانون
اولین کنفرانس بین المللی حمایت و حاکمیت قانون در حوزه های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری روز های نهم و دهم اسفندماه سالجاری به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود.

برگزاری اولین کنفرانس بین المللی حمایت و حاکمیت قانون در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 9 و 10 اسفند ماه در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود :
اولین کنفرانس بین المللی حمایت و حاکمیت قانون
اولین کنفرانس بین المللی حمایت و حاکمیت قانون در حوزه های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری روز های نهم و دهم اسفندماه سالجاری به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود.

برگزاری اولین کنفرانس بین المللی حمایت و حاکمیت قانون در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد