ثبت نام در مقاطع کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد


ثبت نام در مقاطع کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد

ثبت نام در مقاطع کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد
ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته نیمسال دوم 97-96 تا ساعت 24 روز پنج شنبه 26 بهمن ماه تمدید شد.

ثبت نام در مقاطع کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد

ثبت نام در مقاطع کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد
ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته نیمسال دوم 97-96 تا ساعت 24 روز پنج شنبه 26 بهمن ماه تمدید شد.

ثبت نام در مقاطع کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد