جزئیات میزان عیدی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی


جزئیات میزان عیدی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اعلام شد
جزئیات میزان عیدی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
بخشنامه نحوه محاسبه و میزان پرداخت پاداش (عیدی) 1397 به کارکنان اعم از هیات علمی و غیرهیات علمی در واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.

جزئیات میزان عیدی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اعلام شد
جزئیات میزان عیدی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
بخشنامه نحوه محاسبه و میزان پرداخت پاداش (عیدی) 1397 به کارکنان اعم از هیات علمی و غیرهیات علمی در واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.

جزئیات میزان عیدی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی