غرس بيش از 1500 درخت در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد


غرس بيش از 1500 درخت در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

همزمان با هفته درختكاري بيش از 1500 اصله نهال مثمر در پرديس بين الملل گلبهار دانشگاه  آزاد اسلامی مشهد غرس شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد : كاشت اين نهال ها كه از گونه هاي مختلف است ،  توسط مدير مزرعه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با همكاري

غرس بيش از 1500 درخت در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

همزمان با هفته درختكاري بيش از 1500 اصله نهال مثمر در پرديس بين الملل گلبهار دانشگاه  آزاد اسلامی مشهد غرس شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد : كاشت اين نهال ها كه از گونه هاي مختلف است ،  توسط مدير مزرعه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با همكاري

غرس بيش از 1500 درخت در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

اخبار

تکنولوژی جدید