مدارس قرآنی سما در مشهد تاسیس می شود


مدارس قرآنی سما در مشهد تاسیس می شود

مدارس قرآنی سما در مشهد تاسیس می شود
معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد از طرح تاسیس مدارس قرآنی ، دبیرستان های پزشکی و تاسیس هنرستان در این واحد خبر داد.

مدارس قرآنی سما در مشهد تاسیس می شود

مدارس قرآنی سما در مشهد تاسیس می شود
معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد از طرح تاسیس مدارس قرآنی ، دبیرستان های پزشکی و تاسیس هنرستان در این واحد خبر داد.

مدارس قرآنی سما در مشهد تاسیس می شود