گزارش تصويري-سخنرانی دکتر کامران باقری لنکرانی #وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همراه با #پرسش_و_پاسخ دانشجویی


گزارش تصويري-سخنرانی دکتر کامران باقری لنکرانی #وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همراه با #پرسش_و_پاسخ دانشجویی

گزارش تصويري-سخنرانی دکتر کامران باقری لنکرانی #وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همراه با #پرسش_و_پاسخ دانشجویی

گزارش تصويري-سخنرانی دکتر کامران باقری لنکرانی #وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همراه با #پرسش_و_پاسخ دانشجویی