استخدام متصدی امور دفتری خانم در تبریز


استخدام متصدی امور دفتری خانم در تبریز  متصدی امور دفتری خانم جهت شرکت ساختمانی واقع در باغمیشه تبریز نیازمندیم. تلفن:۳۶۶۶۸۲۷۶ استخدام متصدی امور دفتری خانم در تبریز   متصدی امور دفتری خانم جهت شرکت ساختمانی واقع در باغمیشه تبریز نیازمندیم. تلفن:۳۶۶۶۸۲۷۶استخدام متصدی امور دفتری خانم در تبریز